Algemene voorwaarden voor online & offlinecursussen, opleidingen en trainingen door RM ECourses


1. Algemeen


1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten terzake door of namens RM E-Courses.


2.1. Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en RM E-Courses en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.


2. Inschrijving


2.1. Alle aankondigingen, offertes en aanbiedingen van RM E-Courses zijn vrijblijvend.


2.2. Inschrijving voor een training, opleiding, cursus of event gebeurt uitsluitend online. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. RM E-Courses bevestigt de aankoop per E-mail.


2.3. Door de inschrijving aanvaardt de consument de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.


3. Cursus


3.1. RM E-Courses spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de cursussen. Na afloop van de cursus zal de consument gevraagd worden een evaluatie te geven over de cursus. Dit zal RM E-Courses gebruiken om de kwaliteit te verbeteren.


3.2. Eventuele klachten over de kwaliteit van de cursussen van RM E-Courses zullen binnen een maand na aankoop, onderbouwd kenbaar gemaakt dienen te worden per mail. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de consument geacht geen klachten te hebben. 3.3. Alle onlinedocumenten die worden verstrekt aan de consument door RM E-Courses, zijn vertrouwelijk, en mogen onder geen enkele voorwaarden gedeeld worden met derde personen.


4. Betaling


4.1. De kosten voor onlinecursussen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. RM E-Courses verzendt vervolgens het cursusmateriaal en de factuur.


5. Annulering en wijziging


5.1. Bij annulering van de cursus, worden de deelnamekosten niet gerestitueerd.


5.2. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan online platforms waarop uitingen van RM E-Courses zijn vermeld. Wegens kwaliteitsverbeteringen behoud RM E-Courses zich het recht om het online cursusaanbod inhoudelijk aan te passen.


6. Intellectueel eigendom


6.1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan consument verstrekte materialen komen RM E-Courses toe.


6.2. Alle door RM E-Courses in het kader van onlinecursussen aan de consument verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de consument/ opdrachtgever. Het is de consument, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren. Het is de consument niet toegestaan om op basis van de door of namens RM E-Courses verstrekte informatie (cursus inhoud) een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij RM E-Courses daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.


6.3. De industriële en intellectuele eigendomsrechten van door cursist verstrekte materialen blijven bij de cursist.


7. Aansprakelijkheid


7.1. Hoewel de inhoud van de cursussen van RM E-Courses met uiterste zorg wordt betracht, kan RM E-Courses de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. RM E-Courses, noch de trainers en sprekers, zijn op enige wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten, onvolledigheden of de cursus inhoud. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


7.2. RM E-Courses is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever dan wel consument geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door opdrachtgever of consument van door RM E-Courses verstrekte informatie.


8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


8.1. Op iedere overeenkomst tussen RM E-Courses en opdrachtgever/ consument is het Nederlands recht van toepassing.


8.2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomst die daarvan het gevolg mochten zijn, en niet tussen partijen in onderling overlegd beëindigd kunnen worden, worden beslecht door de bevoegde rechter.


9. De consument/ opdrachtgever/ cursist heeft er weet van dat het pakket office 365 (word, excel & powerpoint) nodig is om deze cursus te volgen.


10. De risico’s van beleggen

Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee die niet bij sparen voorkomen. U kunt (een deel van) uw inleg of meer verliezen. RM E-Courses is niet aansprakelijk voor investeringen die door opdrachtgever of consument zijn gedaan.


Versie Maart 2020